Hajnówka, dnia 21.05.2020 r.

Dotyczy projektu: Fotowoltaika dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka

Podejmując działanie w związku z zobowiązaniem podjętym na spotkaniu dnia 16.01.2020 r. podczas zebrania mieszkańców Gminy Hajnówka w świetlicy wiejskiej w Dubinach, a dotyczącym pytania mieszkańców wniesionego do protokołu: „czy w przypadku otrzymania dotacji mieszkańcy nie będą musieli odprowadzać podatku od osób fizycznych od uzyskanego dofinansowania?”, Gmina Hajnówka dnia 20.02.2020 r. złożyła wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej o interpretację wyżej opisanego, przyszłego wydarzenia i jego konsekwencji dla ewentualnych zobowiązań podatkowych.

 

W dniu 20.05.2020 r. do tutejszego Urzędu Gminy Hajnówka wpłynęła interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej stanowiąca odpowiedź na pytanie zadane przez Gminę Hajnówka.

Zgodnie z treścią interpretacji – na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.) - przychód osób fizycznych z tytułu otrzymania dotacji będzie wolny od podatku. W myśl ww. art. Wolne od podatku są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36. Udzielane przez Gminę Hajnówka dotacje, stanowić będą dla mieszkańców Gminy przychód korzystający ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Jednocześnie przypominamy, iż spodziewany termin rozstrzygnięcia konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020, w którym Gmina Hajnówka ubiega się o przyznanie środków na dotacje dla mieszkańców, przypada na miesiąc wrzesień 2020 r.

                                                                              

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

                                                                                                                                  Lucyna Smoktunowicz