Hajnówka, 6 listopada 2019 r.

 OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA nr 1/2019

Gmina Hajnówka, na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu  pn. Klub Integracji Społecznej w Gminie Hajnówka” (tytuł roboczy) planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Typ projektu 7 Usługi reintegracji społeczno – zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS.

 1. Liderem przedmiotowego projektu jest Gmina Hajnówka.
 1. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego i realizacja zadań służących osiągnięciu celów projektu, zgodnych ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska.
 1. W projekcie możliwa jest realizacja następujących typów operacji/działań:

Typ 7. Usługi reintegracji społeczno – zawodowej skierowanej do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS[1], w tym także:

7a) Stworzenie nowych miejsc reintegracji społeczno – zawodowej w istniejących podmiotach, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

 

 1. Grupę docelową projektu stanowi:

Społeczność lokalna z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze LGD "Puszcza Białowieska" w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze LGD).

Jednocześnie, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, w ramach typu projektu nr 7 ostatecznymi odbiorcami wsparcia jest grupa docelowa wskazana w Osi priorytetowej VII RPOWP 2014-2020, tj.:

 1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym[2], w tym osoby starsze, z niepełnosprawnością[3];
 2. otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do skutecznego wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach projektu)[4];
 3. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym[5] [6]:
 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w  art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej[7] lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich );
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty );
 • osoby z niepełnosprawnością[8] – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
 • członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • osoby korzystające z PO PŻ;

Zakładana liczebność grupy docelowej (beneficjent ostateczny): 15 osób,

 1. Dla projektu przewiduje się osiągnięcie:
 2. następujących wskaźników produktu:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie,

            - liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie,

 1. następujących wskaźników rezultatu bezpośredniego:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu,

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek),

Za osiągnięcie wskazanych w projekcie wartości wskaźników i efektywności odpowiedzialni będą zarówno lider jak i partner.

 1. Partnerem w zakresie wspólnej realizacji projektu mogą być podmioty, które są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014–2020, tj. podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:
 2. instytucje pomocy i integracji społecznej:
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej;

 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 • inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);
 1. podmioty ekonomii społecznej:
 • spółdzielnie socjalne;
 • jednostki reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);
 • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy lub spółdzielnie inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze;
 • koła gospodyń wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich;
 • zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 1. jednostki sektora finansów publicznych (w tym jst), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

Partnerem w projekcie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania oraz osoby fizyczne, podmioty, o których mowa w:

 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.
 1. Łączna wartość realizowanego projektu szacowana jest na 400 000 zł.
 2. Projekt realizowany będzie w okresie 02.11.2020 r.- 31.10.2021 r.
 3. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o następujące, aktualne dokumenty
  i wytyczne:
 4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
 5. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020 (LSR LGD PB),
 6. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (SZOOP),
 7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
 8. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
  i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,

Złożenie przez Oferenta oferty partnerstwa w przedmiotowym naborze jest jednocześnie
jego deklaracją, iż jako potencjalny partner przyjmuje do wiadomości treści powyższych dokumentów
i zobowiązuje się do ich przestrzegania na każdym etapie realizacji partnerstwa.

 1. Kryteria wyboru partnera:

 

 1. kryteria oceny formalnej (spełnia/nie spełnia)
 • zgodność misji/profilu działania potencjalnego partnera z obszarami interwencji projektu wskazanymi w punkcie 3 niniejszego naboru, w tym w szczególności posiadanie odpowiednich zapisów w dokumentach statutowych (weryfikowane na podstawie zapisów
  w statucie),
 • spełnienie kryterium określonego w punkcie 6 niniejszego ogłoszenia o naborze (weryfikowane na podstawie dokumentacji złożonej w odpowiedzi na nabór),
 • znajdowanie się w sytuacji prawnej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie (weryfikowane na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie 11 lit.c, e-f)

Na etapie oceny formalnej Oferent może zostać wezwany do uzupełnienia oświadczeń
i dokumentów, o których mowa wyżej, jednak tylko takich, które nie mają wpływu na ocenę merytoryczną oferty. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji, o której mowa wyżej  w wyznaczonym terminie lub niespełnienia któregokolwiek z kryteriów oceny formalnej, oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrywania.

 1. kryteria oceny merytorycznej (0-30 punktów).

Każda z osób oceniających, na podstawie karty oceny, przyzna ofercie od 0 do 30 punktów. Końcowa ocena oferty będzie średnią arytmetyczną ocen wszystkich oceniających.

O liczbie wybranych do realizacji ofert partnerskich zdecyduje Lider projektu na podstawie listy rankingowej przy założeniu, że wybrana oferta uzyskała co najmniej 50% punktów + 1 punkt na etapie oceny merytorycznej. Jeżeli podmiot, który został wybrany do partnerstwa z jakichkolwiek przyczyn zrezygnuje z udziału w projekcie, do partnerstwa może być wybrany kolejny z listy podmiot spełniający minimalne kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Opis kryterium ogólnego

Opis kryterium szczegółowego

Opis punktacji i sposobu oceny

1. Członkowie organizacji pozarządowej posiadają doświadczenie w realizacji zadań/inicjatyw/przedsięwzięć, w zakresie zadań określonych w punkcie 3 ogłoszenia o naborze, w okresie co najmniej 5 lat do daty złożenia oferty.

Maksymalna liczba punktów: 8

1. Oferent zawarł w ofercie oświadczenie o zrealizowanych na terenie Polski lub Unii Europejskiej co najmniej 2 zadaniach/ inicjatywach/ przedsięwzięciach, w tym co najmniej dane nt. okresu realizacji, miejsca realizacji, celów, działań (form wsparcia), grup docelowych, rezultatów, a oceniający uznał wykazane przedsięwzięcia jako spójne z Kryterium ogólnym nr 1.

Liczba zrealizowanych zadań/inicjatyw/przedsięwzięć:

2  = 1 punkty

3  = 2 punkty

4 = 3 punkty

5 = 4 punkty

6 i więcej = 5 punktów

2. Wśród wymienionych
 i zaakceptowanych przez oceniającego zadań/inicjatyw/przedsięwzięć, znajduje się co najmniej jedno zakończone
 i rozliczone[9], o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN (lub równowartości wyrażonej w innej walucie EOG)

2 punkty

3. Okres funkcjonowania Oferenta jest nie krótszy niż 2 lata.

1 punkt

2. Deklarowany wkład Oferenta w realizację projektu.

Maksymalna liczba punktów: 8

 Oferent zawarł w ofercie oświadczenie, że zapewni kadrę (w tym zarządzającą), posiadającą kwalifikacje
i doświadczenie zapewniające w opinii oceniającego efektywną realizację działań przedstawionych w ofercie.

                                       

Oceniający przyzna od 0 do 3 punktów.

W przypadku przyznania mniejszej niż maksymalna liczba punktów za dane kryterium, oceniający szczegółowo uzasadnia swoją ocenę

3. Koncepcja udziału Oferenta w realizacji projektu.

Maksymalna liczba punktów: 14

Oceniający weźmie pod uwagę, w jakim stopniu oferta obejmuje następujące zagadnienia:

1.       Oferent dokonał lub odwołał się do diagnozy problemów i potrzeb grupy docelowej projektu, dla której zamierza realizować działania projektowe. Powołał się przy tym na zapisy LSR LGD PB i wykazał spójność zaproponowanej przez siebie koncepcji działań z LSR. 

2.       Oferent zaproponował i opisał realizowane przez siebie w projekcie działania, adekwatnie do opisu problemów i potrzeb. Oferent przedstawił w sposób spójny i czytelny wizję efektywnej realizacji zaproponowanych przez siebie działań, w tym działań promocyjno-informacyjnych i sposób prowadzenia rekrutacji do projektu.

Oceniający może przyznać następującą liczbę punktów:

Kryterium:

3.1 – 0-7 punktów

3.2 – 0-7 punktów

W przypadku przyznania mniejszej niż maksymalna liczby punktów za dane kryterium, oceniający szczegółowo uzasadnia swoją ocenę

 

 1. Termin i sposób składania ofert.

Oferty partnerstwa, w zaklejonej kopercie z dopiskiem

>>Oferta partnerstwa w projekcie „Klub Integracji Społecznej w Gminie Hajnówka.” w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 1/2019. <<

należy składać lub nadsyłać do dnia 29.11.2019 do godziny 12:00  w Urzędzie Gminy Hajnówka. Liczy się moment wpływu oferty do organizatora otwartego naboru partnera. Oferty, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Wyniki naboru opublikowane zostaną na stronie głównej Lidera projektu do dnia 29.11.2019 r.

Wymagane dokumenty:

 1. karta zgłoszenia partnera – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu,
 2. formularz oferty - załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu,
 3. dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty),
 4. statut (jeśli oferent posiada),
 5. ostatnie zatwierdzone sprawozdanie merytoryczno – finansowe za poprzedni rok budżetowy (o ile dotyczy),
 6. oświadczenia – załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia:
 • o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego,
 • o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:
 • 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. 885 ze zm.),
 • 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769),
 • 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 1212 ze zm.).
 1. CV osób kluczowych po stronie partnera, w tym odpowiedzialnych za realizację zadeklarowanych działań projektowych,
 2. inne, niż wymienione wyżej oświadczenia lub dokumenty, jeżeli wynikają z treści ogłoszenia
  o naborze i/lub oferty.

Wymienione w lit. c,d,e,g, dokumenty mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.

 1. Informacje dodatkowe
 1. Lider projektu zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji działań na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej oraz do unieważnienia naboru
  z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie szczególnie
  w przypadku nie uzyskania odpowiedniego finansowania, zmiany koncepcji realizacji projektu itp.
 2. Wszelkich informacji nt. przedmiotowego naboru udzielają: Marek Bagrowski, 85 682 25 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., godziny pracy Urzędu Gminy Hajnówka (7.30-15.30 pn – pt).

                                                                                   

Zapraszam do składania ofert

       WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

 

W załączeniu:

 1. Karta zgłoszenia partnera
 2. Formularz oferty
 3. Oświadczenia

Ogłoszenie o naborze

 

 

[1] Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującej aktywną integrację społeczną i zawodową. W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być realizowane usługi społeczne, (w tym usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami) jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny, środowiska i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu usług.

[2] Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym definiowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Preferowane do wsparcia są osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanek o której mowa w rozdziale 3 pkt 13 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

[3] Preferowane do wsparcia są osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z częściowymi zaburzeniami rozwojowymi.

[4] Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym definiowane zgodnie z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

[5] Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

[6] Preferowane do wsparcia są osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek.

[7] W tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

[8] Preferowane do wsparcia są osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych).

[9] Oferent powinien załączyć do oferty dokument wystawiony przez podmiot trzeci, poświadczający fakt rozliczenia i wartość zadania/ inicjatywy/ przedsięwzięcia.