Zarządzenie Nr  57 /2019

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko

 na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowokorninie.

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.  poz. 994, t.j. ze zm.)  oraz art. 63  ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust.1 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.  poz. 996,  t.j. ze zm.) oraz § l ust. l Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U.  z 2017r. poz. 1587 )zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowokorninie z siedzibą w Nowokornino 147; 17-200 Hajnówka.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

  1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie w Urzędzie Gminy Hajnówka,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły Podstawowej w Nowokorninie,
  3. na stronie Urzędu Gminy Hajnówka i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka.

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr  Lucyna Smoktunowicz


Załącznik

do Zarządzenia Nr 57/2019

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 29 maja 2019r.

Wójt Gminy Hajnówka

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora

 Szkoły Podstawowej w Nowokorninie

Nowokornino 14

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce ( Dz. U.  z 2017r. poz. 1597 ).

II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju  Szkoły Podstawowej w Nowokorninie;

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

  • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczycieli albo
  • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku pracy nauczyciela akademickiego, albo
  • stażu pracy, w tym stażu pracy na kierowniczym stanowisku - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • obywatelstwo,
  • miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji).

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o których mowa w lit. b świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

f) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzających znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2018r. poz.931 ) - w przypadku cudzoziemca;

g) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. l pkt. 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. 1311);

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów  (Dz. U. z 2017r. poz. 2186 ze  ) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.;

l) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

m) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. 967 t. j. ze  zm.) lub w  art. 140 ust. l ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 poz. 2183 ze  zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora  Szkoły w Nowokorninie" - w terminie do 14.06.2019r. do godz. 1500 w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, pokój 32 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Hajnówka,  ul. A Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

            Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez  Wójta Gminy Hajnówka. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

            Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka,            tel. 85 682 2500.