LOGA ZS 1024x89

 

Szkolenia, staże zawodowe i stypendia czekają na mieszkańców gminy i nie tylko. Gmina Hajnówka w partnerstwie z Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska zaprasza do udziału w projekcie „Realizacja programu aktywizacji społeczno – zatrudnieniowej osób 25+ na obszarze LGD Puszcza Białowieska”.

 

Cel główny projektu:

Wzrost aktywności społecznej i zawodowej wśród 30 osób (18K/12M) bezrobotnych powyżej 25 roku życia, biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gminy wiejskich: Hajnówka, Białowieża, Dubicze Cerkiewne, Czeremcha i miejsko – wiejskiej Kleszczele poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym (zatrudnieniowym).

Projekt trwa od 1 sierpnia 2019 do 31 października 2020.

Wartość całkowita projektu wynosi 377 791,25 zł

Dofinanasowanie z UE wynosi 356 486,25 zł.

Rekrutacja uczestników trwa od 6 do 30 sierpnia 2019 roku.

Projekt „Realizacja programu aktywizacji społeczno – zawodowej i zatrudnieniowej osób 25+ na obszarze działania LGD Puszcza Białowieska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowany w ramach Osi Priorytetowej
IX: ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 

plakat aktywni na rynku pracy2

ulotka aktywni na rynku pracy2 Część2 1

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny do projektu

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5