Wójt Gminy Hajnówka serdecznie zaprasza do wzięcia udziału

 w plastycznym konkursie wakacyjnym pt. "Książka moją wakacyjną inspiracją".

 

Zasady konkursu:

Konkurs jest adresowany do dzieci z terenu gminy Hajnówka.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 10 lipca zgłosić się do Gminnego Centrum Kultury w Dubinach po wybraną książkę. Na podstawie książki uczestnik konkursu ma za zadanie stworzyć pracę plastyczną, w dowolnej technice na jeden z wybranych tematów, tj.

 • Komiks wybranego fragmentu książki
 • Projekt okładki przeczytanej książki
 • Reklama przeczytanej książki.

 

Pierwsze informacje o konkursie dotarły do dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dubinach i Nowokorninie podczas zakończenia roku szkolnego.

 

Do pobrania REGULAMIN KONKURSU „Książka moją wakacyjną inspiracją”

 

 

REGULAMIN KONKURSU

„Książka moją wakacyjną inspiracją”

Postanowienia ogólne

 • Organizatorem konkursu plastycznego Książka moją wakacyjną inspiracją”, zwanego dalej Konkursem jest:

Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka,

dane kontaktowe: 85 682 25 00

Gminne Centrum Kultury w Dubinach, ul. Główna 116, 17-200 Hajnówka,

dane kontaktowe: 85 682 39 22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Szkoła Podstawowa w Dubinach, Dubiny 1b, 17-200 Hajnówka,

dane kontaktowe: 85 682 46 31

 • Konkurs organizowany jest w trybie przepisów art. 919, art. 920, art. 921 kodeksu cywilnego o przyrzeczeniu publicznym.
 • Konkurs będzie organizowany przez Organizatora na zasadach szczegółowo określonych w niniejszym Regulaminie, nie przeczącym zapisom art. 919-921 kodeksu cywilnego.
 • Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników, i Organizatora Konkursu.
 • Przystąpienie do Konkursu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.
 • Akceptując Regulamin Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 • Cel konkursu: wzbudzanie zainteresowania dzieci książką, rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej oraz promowanie samodzielnej pracy twórczej, wzmacnianie więzi rodzinnych, stworzenie możliwości wykazania się dzieciom w dziedzinie plastycznej oraz możliwość konfrontacji osiągnięć rówieśników.
 • W Konkursie mogą wziąć udział dzieci placówek oświatowych uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Dubinach zwanych dalej Uczestnikami.
 • Konkurs został podzielony na 3 kategorie wiekowe:

I kategoria wiekowa: uczniowie klasy I – III szkoły podstawowej

II kategoria wiekowa: uczniowie klasy IV – VI szkoły podstawowej

III kategoria wiekowa: uczniowie klasy VII – VIII szkoły podstawowej

 • Organizator, jak również zaproszone redakcje mogą sporządzać relację z Konkursu w formie utrwalania wizerunków Uczestników, wykonując zdjęcia/filmy metodą cyfrową oraz rejestrując dźwięk. Wybrane zdjęcia/filmy, na których będą znajdowały się wizerunki osoby uwiecznionej, mogą zostać umieszczone w materiałach informacyjnych Organizatora, na stronie Internetowej Organizatora, w serwisach społecznościowych (m.in. Facebook) oraz mogą zostać wyemitowane w mediach lokalnych.
 • Zdjęcia/filmy (z wizerunkami osoby uwiecznionej), które zostaną umieszczone na stronie Internetowej Organizatora, czy w serwisach społecznościowych (m.in. Facebook), będą stanowiły jedynie szczegół całości uczestnictwa w konkursie, albowiem usunięcie wizerunku tej osoby nie zmienia charakteru zdjęcia.

Czas i miejsce przeprowadzenia Konkursu

 • Termin składania prac 31.08.2020 r.
 • Miejscem przeprowadzenia konkursu będzie Gminne Centrum Kultury w Dubinach
 • Rozstrzygnięcie Konkursu oraz Ogłoszenie wyników nastąpią w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach, ul. Główna 116, 17-200 Hajnówka, w trybie przewidzianym w rozdziale „Rozstrzygnięcie Konkursu”.

Zasady Konkursu

 • Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
 • Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę Konkursową.
 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 • Poprzez akceptację rozumie się podpisanie zgłoszenia przez rodzica/ opiekuna prawnego do udziału w Konkursie, w trybie przewidzianym w punkcie poniżej.
 • Praca konkursowa może być wykonana w wybranej technice: malarstwo (tempera, klejówka, kredki i tusze kolorowe, collage,) rysunek i grafika (linoryt, drzeworyt, monotypia, techniki mieszane, do oceny przyjmowane będą wyłącznie oryginalne odbitki graficzne a nie ksero), Wymiary prac dowolne, górna granica prac malarskich 70 x 100 cm.
 • Prace należy dostarczyć do Gminne Centrum Kultury w Dubinach do 31.08.2020 r.
 • Do pracy Uczestnik musi dołączyć:
  • deklarację uczestnictwa w Konkursie, podpisaną przez rodzica/ opiekuna prawnego, w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
  • karta zgłoszenia do konkursu (metryka pracy), w brzmieniu określonym załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
 • wraz z deklaracja uczestnictwa w konkursie dzieci oraz z kartą zgłoszenia
 • Osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia) mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie po wyrażeniu i wysłaniu powyższej zgody przez rodzica/ opiekuna prawnego, z podanym imieniem i nazwiskiem.
 • Prace Konkursowe powinny być opisane czytelnie i zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora pracy konkursowej, wiek autora pracy konkursowej, klasa autora pracy konkursowej, nazwa i adres placówki oświatowej, imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego, telefon kontaktowy lub adres e-mail rodzica/ opiekuna prawnego
 • Każdej pracy Gminne Centrum Kultury nada indywidualny KOD Pracy.
 • Informacje bieżące, ogłoszenia dotyczące rozpoczęcia, zakończenia zapisów Uczestników do Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora, jak również w serwisach społecznościowych (Facebook).

Rozstrzygnięcie Konkursu

 • Prace zgłoszone do udziału w Konkursie zostaną zweryfikowane i ocenione przez Komisję Konkursową, wyznaczoną przez Wójt Gminy Hajnówka.
 • Komisja wybierze najciekawsze prace według własnego uznania, biorąc pod uwagę zgodność z motywem przewodnim Konkursu, spełnienie określonych wymagań jak również oryginalność, pomysłowość i ogólne wrażenia estetyczne.
 • W każdej kategorii zostaną wyłonione 3 nagrody (za I,II i III miejsce).
 • Przewidziane są nagrody rzeczowe za najlepiej ocenione prace Konkursowe przez Komisję Konkursową oraz .dyplomy dla autorów wyróżnionych prac.
 • O nagrodę można ubiegać się w terminie 7 dni rozstrzygnięcia Konkursu.
 • Organizator przewiduje również wręczenie nagród ex-aequo oraz wyróżnień Uczestnikom Konkursu
 • Wręczenie nagród odbędzie się podczas oficjalnej gali zakończenia Konkursu.
 • Nie ma możliwości wypłaty przewidzianych nagród w formie równowartości pieniężnej ani zamiany na inną rzecz.

Ochrona danych osobowych

 • Organizator oświadcza, iż uczestnictwo w Konkursie będzie prowadzone w trybie art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.
 • Organizator oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym udział w postępowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.
 • Administratorem podanych danych osobowych jest Organizator wskazany w 1 ustępie Postanowień Ogólnych, zwany w niniejszym rozdziale Administratorem.
 • Organizator oświadcza, że jest Administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, przetwarzanych celu związanym z uczestnictwem w Konkursie.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem.
 • Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celach niezbędnych do zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z organizacji niniejszego Konkursu oraz z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności są nimi zawarte umowy na świadczenie usług informatycznych, marketingowych, doradczych.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • 6 ust. 1 lit. a RODO – „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych” – w przypadku uczestnictwa osób niepełnoletnich (zgoda wówczas pochodzi od rodziców/ opiekunów prawnych),
  • 6 ust. 1 lit. f RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora” – rzeczowym prawnie uzasadnionym interesem będzie art. 919 kodeksu cywilnego. Chodzi więc o wywiązanie się z obowiązku powstałego wskutek złożenia przyrzeczenia publicznego – w przypadku uczestnictwa osób pełnoletnich.
 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych zawierają: imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego, numer kontaktowy uczestnika/rodzica/ opiekuna prawnego, nazwę szkoły i klasę.
 • Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej, podmiotom, które wykorzystują infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA. Podmioty te przystąpiły do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku podmiotów posiadających certyfikat Privacy Shield.
 • Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 • Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, poprawienia, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do urzędu nadzorczego.
 • Uczestnik/ jego rodzic/ opiekun prawny może cofnąć wyrażoną zgodę na udział w Konkursie w siedzibie Organizatora najpóźniej do dnia 22.08.2020r, godziny 16:00.
 • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, dla potrzeb organizacji Konkursu zgodnie z deklaracją uczestnictwa w Konkursie, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do regulaminu. Konsekwencją niepodania danych będzie niedopuszczenie Uczestnika do udziału w Konkursie.
 • Pozyskiwane dane osobowe pochodzą od:
  • w przypadku osób pełnoletnich – od tych osób
  • w przypadku osób niepełnoletnich – od rodziców/opiekunów prawnych.
 • Dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania.

Prawa autorskie i majątkowe

 • Złożone prace konkursowe nie będą zwracane przez Organizatora.
 • Organizator nabywa własność prac z chwilą wręczenia nagrody Uczestnikowi.
 • Ustęp 2 stosuje się również do nabycia praw autorskich oraz wynalazczych.
 • Powyższe zapisy Regulaminu czynią zadość art. 921 kodeksu cywilnego.
 • Nagrodzone prace mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora, jak również w serwisach społecznościowych (np. Facebook).

Postanowienia końcowe

 • Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Internetowej Organizatora pod adresem: gmina-hajnowka.pl oraz przez cały czas trwania konkursu oraz w siedzibie Organizatora.
 • Zasady udziału w podsumowaniu Konkursu zostaną określone w terminie późniejszym i zostaną przekazane w formie pisemnej dyrektorom jednostek oświatowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie Internetowej Organizatora.
 • Do wszelkich spraw związanych z konkursem i regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie Internetowej Organizatora.

Załączniki:

Załącznik 1 – deklaracja uczestnictwa w Konkursie.

Załącznik 2 – karta zgłoszenia do konkursu (metryka pracy).

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Książka moją wakacyjną inspiracją”

 

……………………….., …………………………….. r.

 

Deklaracja uczestnictwa w Konkursie „Książka moją wakacyjną inspiracją”

 

Ja, rodzic/opiekun prawny ……………………………………………………………..

wyrażam zgodę na udział dziecka/dzieci w Konkursie „Książka moją wakacyjną inspiracją”

 • ………………………………………………………………………………………………………………….…………..

(imię i nazwisko i wiek dziecka)

 

 • ………………………………………………………………………………………………………………….…………..

(imię i nazwisko i wiek dziecka)

 • ……………………………………………………………………..……………………………………………………...

(imię i nazwisko i wiek dziecka)

 

jak również wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka/dzieci zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

...................................................................................................

             data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z warunkami Regulaminu uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez Urząd Gminy Hajnówka, Gminne Centrum Kultury w Dubinach i Szkołę Podstawową  w Dubinach oraz akceptuję jego warunki.

...................................................................................................

             data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

Powyższą zgodę można odwołać do dnia 22.08.2020r, godziny 16:00 w każdej chwili wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną (maila) na poniższy adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  wpisując w temacie maila „nie wyrażam zgody” lub składając oświadczenie bezpośrednio w siedzibie Organizatora.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Książka moją wakacyjną inspiracją”

 

……………………….., …………………………….. r.

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA KONKURSU „Książka moją wakacyjną inspiracją”

(metryka pracy)

 

 

 

   

……………………..

     

KOD pracy

(nadaje GCK)

………………………………………………………………

……………………..

imię i nazwisko autora

wiek autora

……………………………………………………………………………………………………………………

nazwa i adres placówki oświatowej

……………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

…………………………………………

lub

…………………………………………

…………………………………………

telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego

adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego

       

 

Prosimy o wypełnienie „metryki” drukowanymi literami